12. Oktobar 2020

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 25/2019) (u daljem tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu dana 11.04.2019. godine, osim odredbe člana 115. stav 1. tačka 2. Zakona, koja se primenjuje istekom roka od 36 meseci od njegovog stupanja na snagu, članom 263 predviđeno je da će Agencija za privredne registre preuzeti vođenje Registra zdravstvenih ustanova od privrednih sudova.

Registar zdravstvenih ustanova pri Agenciji za privredne registre počeće sa radom od dana 12.10.2020. godine. S tim u vezi, zdravstvene ustanove koje su bile registrovane u nadležnim privrednim sudovima imaju obavezu da u propisanom roku usklade svoje postupanje sa odredbama Zakona, što podrazumeva podnošenje registracione prijave i propisane dokumentacije za upis usklađivanja u Registar zdravstvenih ustanova. U pogledu postupka usklađivanja podataka iz Registra zdravstvenih ustanova koji su vodili sudovi, predviđeno je da će pomenuto usklađivanje trajati tri meseca (do 11. januara 2021. godine) i da će se vršiti bez plaćanja naknade. U slučaju neblagovremenog podnošenja registracione prijave usklađivanja (nakon 11. januara 2021. godine) podnosilac će biti dužan da Agenciji za privredne registre podnese i dokaz o uplati naknade u iznosu od 4.900,00
dinara.

Postupak usklađivanja, kao i potrebna dokumentacija koja je potrebna za registraciju, bliže su propisani Pravilnikom o bližoj sadržini registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Sl. glasnik RS“, br. 80/2019). Osim toga, Agencija za privredne registre vodiće i Jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu koju će činiti objedinjeni podaci o zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi na teritoriji Republike Srbije.

Na ovaj način biće javno dostupni i objedinjeni podaci o svim pružaocima zdravstvene zaštite bez obzira da li se nalaze u javnoj ili privatnoj svojini, a svim zainteresovanim licima biće omogućeno da putem Internet stranice Agencije za privredne registre izvrše uvid u pomenute registre.