09. Mart 2020

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o obligacionim odnosima (u daljem tekstu: ZOO), a koje počinju da se primenjuju od dana 11.03.2020. godine.

Izmene i dopune se odnose na formu overe saglasnosti trećih lica i punomoćja za zaključenje ugovora koji ima formu javno potvrđene (solomnizovane) isprave ili javnobeležničkog zapisa. Naime, navedena saglasnost i punomoćje se overavaju u formi overe potpisa (umesto dosadašnjeg zakonskog rešenja koje je predviđalo da ova dokumenta moraju biti overena u istoj formi koja se predviđa za overu ugovora). Dakle, navedenim izmenama je „ublažena“ forma overe koja je postojala ranije za pomenuta dokumenta.

Takođe, precizirana je odredba ZOO kojom se reguliše ništavost ugovora o prodaji nepokretnosti u slučaju kada isti ne ispunjava formu propisanu zakonom kojim se uređuje promet nepokretnosti. Time je zapravo i formalno regulisana praksa koja postoji od donošenja Zakona o prometu nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 93/2014, 121/2014 i 6/2015), a to je da ugovor o prodaji nepokretnosti mora biti zaključen u formi javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave.