17. Jun 2019

Dana 21.05.2019. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Krivičnog zakonika („Sl. glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019), (u daljem tekstu: Zakonik). Predmetnim izmenama i dopunama predviđene su značajne novine u odnosu na prethodnu verziju Zakonika.

Naime, izmenama i dopunama Zakonika uvedena je kazna doživotnog zatvora za najteža krivična dela i najteže oblike krivičnih dela. Međutim, predviđeno je da se kazna doživotnog zatvora ne može izreći licu koje u vreme izvršenja krivičnog dela nije navršilo dvadeset jednu godinu života.

Što se uslovnog otpusta tiče, novina je da sud osuđenog na kaznu doživotnog zatvora može uslovno otpustiti sa izdržavanja kazne ako je izdržao dvadeset sedam godina kazne zatvora na koju je osuđen. Takođe, lice koje je osuđeno na kaznu doživotnog zatvora sud ni u kom slučaju ne može uslovno otpustiti ukoliko je to lice osuđeno za sledeća krivična dela: teško ubistvo, silovanje, obljuba nad nemoćnim licem, obljuba sa detetom i obljuba zloupotrebom položaja. Bitno je napomenuti da krivična dela za koje je propisana kazna doživotnog zatvora nisu predmet zastarevanja.

Takođe, izmenama i dopunama Zakonika uvedene su i određene novine koje se tiču povrata. Naime, ukoliko je učinilac krivičnog dela učinjenog sa umišljajem ranije osuđivan za umišljajno krivično delo, sud će tu okolnost uzeti kao otežavajuću pod uslovom da od ranije osude ili izdržane kazne nije proteklo više od pet godina.

Dodatna novina je i uvođenje krivičnog dela napad na advokata ili člana njegove porodice u vezi sa obavljanjem advokatske delatnosti, u grupu krivičnih dela protiv pravosuđa. Za ovo krivično delo propisana je kazna zatvora od 3 meseca do 3 godine, a ukoliko je prilikom izvršenja navedenog krivičnog dela učinjena i laka ili teška telasna povreda, propisana je stroža kazna.

Konačno, napominjemo da će navedene izmene i dopune Zakonika stupiti na snagu dana 01.12.2019. godine.