21. Decembar 2017

Na sednici održanoj dana 14.12.2017. godine Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu, koji stupa na snagu i počinje da se primenjuje dana 25.12.2017. godine, te se u nastavku ovog teksta nalaze značajne novine koje nam donosi izmenjen i dopunjen Zakon o radu (dalje: ZOR).

 

Podnošenje jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje

 

U ZOR uneta je odredba, kojom je propisana dužnost poslodavca da po osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora o obavljanju poslova, zaključenim u skladu sa ZOR-om, podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje. Rok za podnošenje prijave je 3 (tri) radna dana od dana zaposlenja, odn. od dana zaključenja ugovora o radu, tj. nekog drugog ugovora o obavljanju poslova ili od dana početka obavljanja delatnosti, a najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad.

 

Za nepodnošenje prijave ili propuštanje roka za podnošenje prijave propisana je prekršajna odgovornost i novčano kažnjavanje u rasponu od 300.000,00 dinara do 1.500.000,00 dinara za poslodavce sa svojstvom pravnog lica, te u rasponu od 50.000,00 dinara do 500.000,00 dinara za poslodavce fizička lica.

 

Vođene dnevne evidencije o prekovremenom radu

 

Aktuelne izmene i dopune ZOR-a uvode još jednu obavezu poslodavca, i to obavezu da vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih.

 

Za slučaj kršenja navedene obaveze, propisana je prekršajna odgovornost i novčano kažnjavanje u rasponu od 150.000,00 dinara do 300.000,00 dinara za poslodavca sa svojstvom pravnog lica, kao i u rasponu od 50.000,00 dinara do 150.000,00 dinara za poslodavca preduzetnika. Dodatno, propisana je i novčana kazna za odgovorno lice u pravnom licu, odnosno zastupnik pravnog lica.

 

Dostavljanje zaposlenom upozorenja pred otkaz

 

Značajnu novinu predstavlja i odredba kojom se eksplicitno propisuje da se upozorenje pred otkaz usled kršenja radnih obaveza ili povrede radne discipline zaposlenom mora dostaviti lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog.
Za slučaj da poslodavac ne može zaposlenom da dostavi upozorenje pred otkaz na gore navedeni način, dužan je da o tome sačini pisanu belešku, a upozorenje se objavljuje na oglasnoj tabli poslodavca, i po isteku 8 (osam) dana od dana objavljivanja smatra se dostavljenim.

 

Ostale izmene i dopune

 

Izmenama i dopunama Zakona o radu pooštrena je prekršajna odgovornost poslodavca usled nepoštovanja određenih obaveza prema zaposlenom, koje su propisane ZOR-om. S tim u vezi, prekršajna odgovornost poslodavca pooštrena je, između ostalog, u slučaju da poslodavac zaposlenom uskrati pravo na otpremninu propisano ZOR-om.