26. Decembar 2019

Počev od 01.01.2020. godine u Republici Srbiji se primenjuje izmenjen i dopunjen Zakon o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS” br. 106/2015, 106/2016 – autentično tumačenje, 113/2017 – autentično tumačenje i 54/2019) (u daljem tekstu: Zakon), uz izuzetak odredbi koje se odnose na elektronsko javno nadmetanje koje počinju da se primenjuju počev od 01.03.2020. godine.

Cilj izmena i dopuna je uspostavljanje efikasnijeg izvršnog postupka, ali i uvođenje socijalne komponente u Zakon.

Najpre ukazujemo na promene koje se odnose na sredstva i predmete izvršenja. Upravo u duhu uvođenja socijalne komponente, izmene i dopune predviđaju da će javni izvršitelji po službenoj dužnosti voditi računa o tome da se izvršenje sprovodi onim sredstvom i na onom predmetu koji su za izvršnog dužnika najmanje nepovoljni.

Dalje, izmene i dopune su prisutne i u delu koji se odnosi na prinudno izvršenje na zaradi, naknadi zarade, plati, naknadi plate i penziji, tako što su obustave od mesečnih anuiteta smanjene.

Sada će izvršenje moći da se sprovodi najviše do njihove polovine (umesto dve trećine). Izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate koja ne prelazi iznos prosečne neto zarade, može se sprovesti do njihove trećine, a na minimalnoj zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate, sprovodi se do njene četvrtine (umesto polovine). Takođe, izvršenje radi naplate potraživanja po osnovu zakonskog izdržavanja moći će da se sprovede samo do polovine primanja. Kada je reč o penziji, izvršenje se može sprovesti do njene trećine (umesto dve trećine), do četvrtine u slučaju kada penzija ne prelazi iznos prosečne penzije i do desetine kada je reč o minimalnoj penziji (umesto polovine).

Ono u čemu se takođe ogleda intencija zakonodavca da se uvede socijalna komponenta u Zakon je i odredba kojom je predviđeno da se ne može odrediti sprovođenje izvršenja prodajom jedine nepokretnosti u vlasništvu izvršnog dužnika radi namirenja potraživanja koje ne prelazi iznos od 5.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan podnošenja predloga za izvršenje.

Izmene i dopune Zakona vraćaju i neka ranija zakonska rešenja. Navedeno se odnosi na ponovnu mogućnost poverilaca da u predlogu za izvršenje na osnovu verodostojne isprave (a ne samo izvršne isprave kako je to do sada bilo regulisano), mogu predložiti izvršenje na celokupnoj imovini izvršnog dužnika.

Neke od zakonskih novina pogoduju i interesima izvršnih poverilaca. Ovde pre svega ukazujemo na odredbu Zakona kojom se predviđa zastoj u izvršnom postupku, u slučaju kada se po prigovoru izvršnog dužnika postupak nastavlja kao parnični postupak povodom prigovora protiv platnog naloga. Zastoj u izvršnom postupku će trajati do pravnosnažnog okončanja parničnog postupka. Ukoliko sud donese presudu kojom se u celini ili delimično održava na snazi rešenje o izvršenju u delu u kom je izvršni dužnik obavezan da namiri potraživanje postojeći izvršni postupak će se po pravnosnažnosti presude nastaviti, a ukoliko sud donese presudu kojom se u celini ukida rešenje o izvršenju u delu u kom je izvršni dužnik obavezan da namiri potraživanje, izvršni postupak će se po pravnosnažnosti presude obustaviti.

Na taj način, smanjuju se troškovi vođenja postupka, jer izvršni poverioci više neće morati da pokreću novi izvršni postupak, sada na osnovu izvršne isprave (pravnosnažne i izvršne presude donete u parničnom postupku koji je proistekao iz izvršnog postupka), već će se nastaviti već pokrenut izvršni postupak, za koji su već predujmljeni inicijalni troškovi postupka.

Određene novine su uvedene i radi veće efikasnosti izvršnog postupka. S tim ciljem uvodi se elektronska oglasna tabla koja će biti uspostavljena kao elektronski registar. Tako će na Internet stranici sudova svaki građanin moći da proveri da li mu se na ovaj način dostavlja neki akt vezan za izvršni postupak.

Takođe, od 01.03.2020. godine prodaja nepokretnih i pokretnih stvari moći će da se organizuje i u obliku elektronskog javnog nadmetanja. Ovaj sistem će funkcionisati paralelno sa već postojećim sistemom javnog nadmetanje do 01.09.2020. godine, nakon čega će se javno nadmetanje organizovati isključivo u obliku elektronskog javnog nadmetanja.