23. Avgust 2017

Uzimajući u obzir trenutno važeće odredbe Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016) i Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US i 14/2016), Republika Srbija nastoji da svoju zakonsku regulativu u ovoj oblasti prilagodi propisima Evropske Unije, a sve u cilju zaštite i unapređivanja životne sredine.

 

Shodno napred navedenom cilju, Zakon o upravljanju otpadom između ostalog propisuje pojam organizovanog tržišta otpadom kao funkcionalni okvir koji omogućava efikasan, održiv i transparentan promet otpadom i sekundarnim sirovinama. Međutim, osnivanje, uslovi, način funkcionisanja i organizovanje organizovanog tržišta otpadom, zakonima je preneto u nadležnost Vlade Republike Srbije i nadležnih ministarstava.

 

U skladu sa tim, nadležno ministarstvo donelo je Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada („Sl. glasnik RS“, br. 60/2009, 101/2010 i 48/2017) kojim je predviđen spisak posebne dokumentacije koju je potrebno dostaviti uz zahtev za izdavanje dozvole za izvoz neopasnog otpada.

 

Uzevši u obzir postojeće zakone i podzakonske akte, očigledna je namera nadležnih državnih organa, da stvore uslove da otpad koji je moguće ponovo iskoristiti ostane u Republici Srbiji radi tretmana od strane domaćih operatera za ponovno iskorišćenje otpada. U tom cilju, neophodno je da se usklade postojeći podzakonski akti ili da se donesu novi podzakonski akti, a koji uređuju pitanje tretmana sekundarnih sirovina.

 

Dakle, uspostavljanje berze sekundarnih sirovina predstavlja pokušaj Republike Srbije da ograniči izvoz sekundarnih sirovina, a kako bi se osnovalo i funkcionisalo tržište sekundarnim sirovinama u Republici Srbiji.