24. Decembar 2017

Narodna Skupština Republike Srbije je 14. decembra 2017. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (,,Sl. glasnik RS“, br. 113/2017) (dalje u tekstu: Zakon). Zakon stupa na snagu 25. decembra 2017. godine, a predviđeno je da će se svi podzakonski akti doneti na osnovu ovlašćenja iz prethodne verzije Zakona uskladiti sa odredbama Zakona u roku od 6 meseci od njegovog stupanja na snagu. Stečajni postupci koji nisu okončani do dana stupanja na snagu Zakona, okončaće se po ranijim propisima.

 

Kao osnovni ciljevi, koji treba da se postignu Zakonom, predviđeni su – veći stepen namirenja poverilaca, smanjenje troškova postupka i kraće trajanje samog stečajnog postupka.

 

Sa navedenim u vezi, neke od najvažnijih izmena i dopuna Zakona o stečaju tiču se poboljšanja položaja razlučnih odnosno založnih poverilaca. Tako razlučni poverioci, bez obzira da li su do dana održavanja poverilačkog ročišta podneli prijavu potraživanja, biraju jednog člana odbora poverilaca iz reda razlučnih poverilaca. Glasanje se obavlja tako što razlučni poverioci glasaju srazmerno visini dela potraživanja za koji stečajni sudija utvrdi da postoji verovatnoća njegovog namirenja, a odluka se donosi većinom glasova prisutnih razlučnih poverilaca. Zakon uvodi i mogućnost ukidanja mere obezbeđenja zabrane ili privremenog odlaganja sprovođenja izvršenja prema stečajnom dužniku, uključujući i zabranu ili privremeno odlaganje koje se odnosi na ostvarivanje prava razlučnih i založnih poverilaca povodom obezbeđene imovine. Na ovaj način data je mogućnost samom razlučnom, odnosno založnom poveriocu da sprovede postupak namirenja svog potraživanja iz obezbeđene imovine. Nadalje, preduzimanje pravnog posla davanja u zakup imovine stečajnog dužnika opterećene razlučnim ili založnim pravom je ograničeno saglasnošću razlučnih, odnosno založnih poverilaca za slučajeve kada je predmet zakupa opterećen razlučnim, odnosno založnim pravom.

 

Neka od novih zakonskih rešenja se tiču i ovlašćenja organa u stečajnom postupku. Tako je sada umesto kvalifikovane, predviđena obična većina prisutnih poverilaca kao neophodna za donošenje odluka u skupštini poverilaca. Odbor poverilaca može da razreši stečajnog upravnika i izabere novog u toku čitavog trajanja stečajnog postupka, i to bez obaveze dokazivanja bilo kakvog kršenja propisa.

 

Zakonom se teži i usklađivanje sa već postojećim pozitivnim pravom, te se tako reguliše i pitanje ko sve može vršiti procenu vrednosti u stečajnom postupku. Sa tim u vezi, definiše se da ovlašćeno stručno lice (procenitelj) u postupku stečaja mora biti lice koje poseduje licencu za vršenje odgovarajuće vrste procena u skladu sa posebnim zakonom, pre svega u skladu sa Zakonom o proceniteljima vrednosti nepokretnosti koji je stupio na snagu 06.01.2017. godine.

Zakon unosi i mnoge novine u odredbe koje regulišu postupak reorganizacije u stečaju, i prethodni stečajni postupak u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.

 

Ostaje da se vidi u praksi da li će novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju opravdati očekivanja zakonodavca, i dovesti do bržeg i efikasnijeg stečajnog postupka.