03. Maj 2018

Dana 22.3.2018. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o strancima (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2018), (u daljem tekstu: Zakon). Zakon je stupio na snagu dana 3.4.2018. godine, a počeće da se primenjuje nakon šest meseci od dana stupanja na snagu, odnosno dana 3.10.2018. godine.

 

Zakon bliže uređuje ulazak, kretanje, boravak i vraćanje stranaca kao i nadležnost organa državne uprave Republike Srbije u vezi sa ulaskom, kretanjem i boravkom stranaca na teritoriji Republike Srbije  i njihovim vraćanjem iz Republike Srbije. U odnosu na prethodni zakon koji je regulisao ovu materiju, odredbe ovog zakona su detaljnije, što ovaj Zakon čini lakše primenljivim u praksi.

 

Prva velika novina predviđena ovim Zakonom, nalazi se već u njegovim uvodnim odredbama, kojima se u prvi plan stavlja zaštita bezbednosti Republike Srbije i njenih građana prilikom odlučivanja o pravima i obavezama stranaca predviđenih ovim Zakonom, na taj način što se jasno uređuje ko daje mišljenje u pogledu procene da li ulazak i boravak stranaca na teritoriji Republike Srbije predstavlja neprihvatljiv bezbednosni rizik. Kao davaoce navedenog mišljenja Zakon određuje državni organ nadležan za zaštitu bezbednosti Republike Srbije i organizacionu jedinicu MUP-a za borbu protiv organizovanog kriminala i terorizma. Takođe, Zakon definiše da neprihvatljiv bezbednosni rizik postoji ukoliko raspoloživi podaci i saznanja ukazuju da stranac zagovara, podstiče, pomaže, priprema ili preduzima aktivnosti kojima se ugrožava ustavno uređenje i bezbednost Republike Srbije, dobra zaštićena međunarodnim pravom, kao i nacionalna, regionalna i globalna bezbednost od značaja za Republiku Srbiju i njen pravni poredak.

 

Dalje, novina je i u tome što Zakon sada predviđa tri vrste viza:

 

  • Aerodromsku tranzitnu vizu (viza A);
  • Vizu za kraći boravak (viza C)
  • Vizu za duži boravak (viza D)

 

Aerodromska tranzitna viza se izdaje strancu koji za vreme međupristajanja na aerodromu u Republici Srbiji ne napušta međunarodni tranzitni prostor aerodroma. Ovu vizu ne pribavljaju stranci kojima za ulazak u Republiku Srbiju nije potrebna viza, kao ni stranci koji imaju važeću vizu za ulazak u Republiku Srbiju ili odobrenje boravka, kao ni porodice državljana Republike Srbije, nosioci diplomatskih i službenih pasoša, članovi posade vazduhoplova, sve u skladu sa Konvencijom o međunarodnom civilnom saobraćaju. Viza za kraći boravak je odobrenje za ulazak u Republiku Srbiju, odnosno tranzit preko teritorije Republike Srbije ili boravak do 90 dana na teritoriji Republike Srbije, u bilo kom periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska. I konačno, viza za duži boravak ja odobrenje za ulazak i boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju od 90 do 180 dana.

 

Zakonom je predviđen i izuzetak od ličnog podnošenja zahteva za vizu, ukoliko diplomatsko-konzularno predstavništvo utvrdi da je podnosilac prethodno, zakonito koristio ranije izdate vize.

Pored ovoga, interesantno je da Zakon predviđa i mogućnost izdavanja viza na graničnom prelazu od strane granične policije i to samo vize za kraći boravak uz ispunjenje ostalih zakonskih uslova.

Zakonom se predviđaju i razlozi za odbijanje zahteva za vizu i uvodi mogućnost žalbe na odluku o odbijenom zahtevu, sa uslovom da žalba mora biti u pismenoj formi i na srpskom jeziku.

 

Što se tiče dužine boravka stranaca na teritoriji Republike Srbije, Zakon sada pravi razliku između kratkotrajnog boravka stranca (ranijeg boravka do 90 dana), privremenog boravka i stalnog nastanjenja.

 

 

Imajući u vidu da je Zakon pored navedenih uveo i niz drugih novina, Vladi i nadležnim ministarstvima ostavljeno je šest meseci da, do početka primene Zakona, donesu podzakonske akte i druge neophodne obrasce kojima će se bliže urediti odredbe ovog Zakona i omogućiti početak njegove primene. Do tada propisi doneti na osnovu Zakona o strancima (“Sl. glasnik RS”, br. 97/08) iz 2008. godine, ostaju na snazi, a postupci započeti pre stupanja na snagu ovog Zakona okončaće se po odredbama Zakona iz 2008. godine, osim ukoliko je za stranca povoljnije da se postupak okonča po odredbama novog Zakona.