28. April 2017

Narodna skupština Republike Srbije donela je novi Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016) (u daljem tekstu: Zakon), koji je stupio je na snagu 9. marta 2016. godine. Zakon počinje sa primenom od 1. juna 2017. godine, izuzev odredaba članova 9, 103. i 207. koje su počele da se primenjuju od 8. juna 2016. godine.

S obzirom da je upravni postupak u velikoj meri zastupljen u svakodnevnom pravnom životu, kao i skori početak primene ovog Zakona, u nastavku se nalaze neke od najbitnijih odredbi novog Zakona:

 

Osnovna načela

Ovim Zakonom propisana su nova načela, dok su pojedina načela proširena u određenom delu, te shodno tome ističemo sledeća načela:

Načelo zakonitosti i predvidivosti. Ono što je predviđeno kao novina ovim načelom jeste da organ prilikom postupanja u upravnoj stvari mora voditi računa i o ranije donetim odlukama u istim ili sličnim upravnim stvarima. Primenom ovog načela doprineće se ujednačavanju prakse između organa i na taj način sprečiće se donošenje različitih odluka o istoj stvari.

Načelo srazmernosti. Ovim načelom predviđena je da kada se stranci i drugom učesniku u postupku nalaže obaveza, organ je dužan da primenjuje one propisane mera koje su po učesnike u postupku povoljnije i ako se njima ostvaruje svrha propisa.

Načelo pomoći stranci. Načelo pomoći stranci takođe je prošireno novim Zakonom. Naime, ako u toku postupka dođe do izmene propisa koji je od značaja za postupanje u upravnoj stvari, organ ima obavezu da o tome informiše stranku. Ovo predstavlja korak više u odnosu na obaveze organa koje je raniji zakon predviđao.

Načelo delotvornosti i ekonomičnosti postupka. Još jedna novina koju Zakon predviđa tiče se obaveze organa da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje. Dodatno, organ može od stranke da zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.

 

Instituti i radnje upravnog postupka

Takođe, skrenuli bismo pažnju na garantni akt i upravni ugovor, kao nove institute koje propisuje ovaj Zakon.
Garantni akt. Akt kojim se organ obavezuje da, na odgovarajući zahtev stranke, donese upravni akt određene sadržine i isti se donosi kada je to posebnim zakonom određeno. Organ donosi upravni akt saglasno garantnom aktu samo ako stranka to zahteva, s tim da garantni akt ne sme biti protivan javnom interesu, niti pravnom interesu trećih lica.

Upravni ugovor. Ovaj Ugovor zaključuju organ i stranka, i njime se stvara, menja ili ukida pravni odnos u upravnoj stvari. Sadržina upravnog ugovora ne sme biti protivna javnom interesu niti pravnom interesu trećih lica. Za razliku od organa koji može da raskine ugovor, stranka ne može da raskine ugovor ako organ ne ispunjava obaveze, ali može da izjavi prigovor.

Pored napred navedenih instituta, novim Zakonom skraćen je krajnji rok u kom je organ dužan da izda uverenje o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija. Organ ima obavezu da izda uverenje u roku od najkasnije 8 dana, osim ako posebnim propisom nije drukčije predviđeno. Inače, Zakon ne predviđa više mogućnost računanja rokova na časove, što je bio slučaj sa ranijim zakonom.

Proširene su situacije u kojima ovlašćeno službeno lice može biti izuzeto. Takođe, Zakon sada izričito propisuje mogućnost elektronskog opštenja kao jedan od oblika pisanog opštenja između organa i stranke.

 

Pravna sredstva

Novo pravno sredstvo u upravnom postupku jeste prigovor koje može da se izjavi zbog neispunjenja obaveza iz upravnog ugovora, zbog upravne radnje i zbog načina pružanja javnih usluga, ako ne može da se izjavi drugo pravno sredstvo. Takođe, Zakonom su propisani dodatni razlozi za ulaganje pojedinih tzv. vanrednih pravnih sredstava. Zaštitniku građana data su ovlašćenja da pod Zakonom predviđenim uslovima organu preporuči, poništavanje, ukidanje ili menjanje pravnosnažnog rešenja radi njegovog usklađivanja sa zakonom.

 

Zaključak

Zakon propisuje da se postupci koji do početka primene ovog Zakona nisu okončani, okončaju prema odredbama zakona koji se primenjivao do početka primene ovog Zakona. Međutim, ako posle početka primene ovog Zakona rešenje prvostepenog organa bude poništeno ili ukinuto, dalji postupak biće sproveden prema odredbama ovog Zakona.

Takođe, propisana je obaveza da se posebni zakoni kojima su uređena pojedina pitanja upravnog postupka u pojedinim upravnim oblastima usklade sa odredbama ovog Zakona do 1. juna 2018. godine.

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“, br. 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS“, broj 30/10).
S obzirom da napred navedeni tekst sadrži neka od najbitnijih zapažanja novog Zakona, ceo tekst Zakona može se preuzeti ovde.

 

Preuzmi PDF