30. јан 2018

Od 01. januara 2018. godine moguća je elektronska registracija preduzetnika kod Agencije za privredne registre (dalje u tekstu: APR). Preduzetnici sada mogu da se registruju bez odlaska na šalter, u potpunosti putem interneta, a uz to jeftinije i za mnogo kraće vreme.

 

Naime, naknada za uslugu elektronske registracije iznosi 1.000,00 dinara, za razliku od naknade u postupku registracije podnošenjem dokumenata na šalteru koja iznosi 1.500,00 dinara.

 

Podnošenje registracione prijave

 

Prvi korak u realizaciji elektronske registracije preduzetnika jeste kreiranje korisničkog naloga u Sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika kod APR-a. Nakon toga se pristupa portalu na kom se nalazi elektronska prijava.

 

Podnosilac prijave za registraciju može biti punoletno fizičko lice, koje poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis). Potpisivanje dokumenta vrši se putem aplikacije za elektronsko potpisivanje, koja se može preuzeti na sajtu APR-a, a svakom podnosiocu prijave takođe je neophodan i na računaru instaliran čitač elektronskih kartica.

Plaćanje naknade za registraciju vrši se isključivo elektronski, i to korišćenjem platne kartice (Visa, MasterCard). Preko portala APR-a pristupa se i aplikaciji za elektronsko plaćanje naknade.

 

Elektronska prijava registracije se može podneti i preko punomoćnika, u kom slučaju u prilogu mora biti ovlašćenje za podnošenje prijave, i to:

  • u formi elektronskog dokumenta, potpisanog elektronskim potpisom fizičkog lica u čije se ime prijava podnosi, ili
  • u formi digitalizovanog akta koji je istovetan originalu, a što se potvrđuje kvalifikovanim elektronskim pečatom ili kvalifikovanim elektronskim potpisom javnog beležnika.

 

Rešenje o registraciji

 

Rešenje o registraciji preduzetnika APR donosi u elektronskom obliku i isto se potpisuje kvalifikovanim elektronskim potpisom registratora, a snabdeveno je vremenskim žigom. APR ovo rešenje dostavlja na registrovanu mejl adresu registrovanog preduzetnika ili ovlašćenog podnosioca e-prijave.

 

Krajnje, ukoliko se budući preduzetnici ne odluče za novi sistem registracije, papirne prijave i potrebna dokumentacija se i dalje mogu podneti na šalterima APR-a ili poslati poštom.